Žodynėlis

Termostatinis ventilis

Automatiškai veikiantis temperatūros reguliatorius susidedantis iš termostato ir ventilio.

Tiekėjas

Visuomeninis ar nepriklausomas tiekėjas, turintis atitinkamą veiklos licenciją ar leidimą verstis šia veikla.

Tiekimo–vartojimo riba

Šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą vartotojui.

Tiesioginė linija

Elektros linija, jungianti elektros energijos gamybos ir vartojimo vietas, neprijungtas prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, arba elektros energijos linija, jungianti elektros energijos gamintojo ir jo padalinių bei dukterinių įmonių ar vartotojų, kurių elektros įrenginiai yra prijungti prie gamintojo lokaliųjų elektros tinklų, objektus.

Tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas

Gamtinių dujų vamzdynas, papildantis jungtinę gamtinių dujų sistemą.

Daugiau