Kaip apginti savo pažeistas teises?

Vartotojų teisių apsauga įgyvendinama:

 • taikant prevencines priemones;
 • ginant vartotojų teises teisme;
 • ginant vartotojų teises ne teisme. 

Kaip vartotojus šviečia ir gina Taryba, galite pamatyti čia:

 Kaip apginti savo teises ne teisme?

Tradicinės teisminės procedūros taikymas ne visuomet yra tinkamas ir efektyvus ginčų sprendimo būdas. Todėl Europos Sąjungos valstybėse narėse veikia įvairios alternatyvaus ginčų sprendimo sistemos. Lietuvoje taip pat buvo suformuotas alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmas. Alternatyvus ginčų sprendimas – tai ginčų sprendimas ne teisme, kai ginčą tarp dviejų šalių sprendžia neutrali šalis.

Energetikos sektoriuje dėl pažeistų teisių vartotojai gali kreiptis į:

Geriamojo vandens tiekimo sektoriuje į:

Kokius vartojimo ginčus nagrinėja Taryba?

Taryba  nagrinėja vartojimo ginčus tarp vartotojų ir energetikos įmonių (taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių) dėl:

 • prisijungimo tvarkos ir sąlygų;
 • apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas;
 • valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
 • energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo;
 • energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
 • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo,
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

Kodėl kilus ginčui Jums verta kreiptis į Tarybą?

 • Taryba, kaip institucija, yra kvalifikuota nagrinėti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sektoriuje kylančius ginčus;
 • Tarybos priimami sprendimai yra privalomi vykdyti, todėl nebūtina kreiptis į teismą;
 • Taryba ginčus išnagrinėja per nustatytą terminą ir neatlygintinai, todėl sutaupysite laiko bei pinigų;
 • Jeigu Tarybai išnagrinėjus ginčą sprendimas Jūsų netenkins, neprarasite teisės toliau ginti savo interesus teisme.

Ką daryti, jei norite spręsti ginčą su energetikos ir geriamo vandens paslaugų tiekėju?

 1. Pirmiausia privalote raštu kreiptis į skundžiamą įmonę ir išdėstyti savo reikalavimus. Tik po to, jei įmonė nepateikia atsakymo ar gautas atsakymas Jūsų netenkina, galite kreiptis į Tarybą dėl ginčo nagrinėjimo. Į skundžiamą įmonę Jūs turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužinojote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės.
 1. Gavusi Jūsų kreipimąsi, energetikos sektoriaus (šilumos, elektros, dujų) įmonė turi išnagrinėti ir pateikti Jums atsakymą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonė – ne vėliau kaip per 14 dienų. Skundžiama įmonė privalo išnagrinėti Jūsų kreipimąsi nemokamai!
 1. Jeigu energetikos įmonė per nustatytą terminą nepateikia atsakymo arba pateiktas atsakymas netenkina, Jūs galite pasirinkti, kaip toliau ginti savo interesus:
 •  kreiptis į Tarybą dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo
 • kreiptis į teismą.

 4. Į Tarybą Jūs turite kreiptis ne vėliau negu per vienus metus nuo kreipimosi į skundžiamą įmonę. Pateikdami Tarybai prašymą išnagrinėti ginčą, turite pridėti iš įmonės gautą atsakymą, taip pat visus susijusius dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių kilo ginčas. Tarybos sprendimas yra privalomas vykdyti, tačiau Jūs neprarandate teisės kreiptis į teismą, jeigu ginčo sprendimas Jūsų netenkina.

 Kokiais atvejais Taryba nenagrinės Jūsų pateikto prašymo išspręsti ginčą?

 • Ginčo objektas ar sritis nepriklauso Tarybos kompetencijai;
 • Ginčą dėl to paties objekto jau nagrinėja teismas ar arbitražas;
 • Prieš pateikdami prašymą Tarybai, Jūs raštu nesikreipėte į skundžiamą įmonę;
 • Pasibaigęs nustatytas kreipimosi terminas, t. y. Jūs į Tarybą kreipėtės vėliau nei po vienų metų, kai buvo pateiktas kreipimasis skundžiamai įmonei.

 Per kiek laiko Taryba išnagrinėja ginčą?

 • Taryba, gavusi vartotojo prašymą išspręsti ginčą ir visus susijusius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl ginčo nagrinėjimo.
 • Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skundžiamai įmonei išsiunčiamas pranešimas apie gautą prašymą išspręsti ginčą.
 • Ginčui nagrinėti ir sprendimui priimti numatytas 90 dienų terminas nuo visų dokumentų, susijusių su ginčo aplinkybėmis, pateikimo dienos.
 • Esant svarbioms priežastims, ginčo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų.
 • Sprendimas dėl ginčo priimamas Tarybos posėdyje ir įforminamas Tarybos nutarimu (ginčas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. ginčo šalims nedalyvaujant ginčo nagrinėjimo metu).