​Kaip apskaičiuojama gaminančių vartotojų ar asmenų siekiančių tapti gaminančiais vartotojais prijungimo įmoka?

Vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 45 punktu, prijungimo prie elektros tinklų įmokos skaičiuojamos vadovaujantis Tarybos parengta ir patvirtinta Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika ir Tarybos patvirtintais prijungimo prie tinklų įkainiais. Elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, prijungimo prie elektros tinklų įmoka apskaičiuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. Konkrečią prijungimo įmoką vartotojui, gamintojui, o taip pat elektros energiją gaminančiam vartotojui ar asmeniui, siekiančiam tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, apskaičiuoja operatorius.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 11 dalies 2 punkte numatyta, kad tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tokia tvarka: kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį.

Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, (toliau – Metodika) 421 punktas nustato, kad elektros energiją gaminantiems vartotojams ar asmenims, siekiantiems tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įmoka apskaičiuojama šia tvarka:

  • kai prijungiami elektros vartojimo ir gamybos įrenginiai, buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, moka pagal Tarybos atitinkamiems metams apskaičiuotus ir patvirtintus įkainius, atitinkančius 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų, o kiti vartotojai – 40 procentų;
  • kai prijungiami elektros gamybos įrenginiai, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų;
  • kai prijungiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kurių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, vartotojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus faktinių sąnaudų.